Nostalgia_furniture design

nostalgia.jpg
nostalgia_1.jpg

Design elements inspiration

nostalgia_2.jpg
nostalgia.jpg
nostalgia2.jpg

Concept inspiration

nostalgia_1.jpg

Ideations

 
nostalgia_12.jpg
 

Mock-ups

nostalgia_13.jpg

Prototype